A propos


PARTENAIRES 

A D DA  L o t
C i n é  l o t
L ’ A s t r o l a b e
D e r r i è r e l e  H u b l o t
L e S y n d i c a t  d ’ i n i t i a t i v e s  d u  H a u t  S e g a l a
C o l l é g e  l a  C h a t a i g n e r a i e
A s s o c i a t i o n  D j e n é b a  O DAMAN
L e  C o m i t é  d e s  f ê t e s  d e  L a u r e s s e s
R é s e a u  d e s  B i b l i o t é q u e s
U R Q R – D L A 

M é d i a s 

R a d i o  A n t e n n e  d ’ O c
D é c i b e l
L a  D é p é c h e
L a  V i e  Q u e r c y n o i s e
L e  P e t i t j o u r n a l

SOUTIEN FINANCIER

D R AC  O c c i t a n i e
L e  D é p a r t e m e n t  d u  L o t
Commun a u t é  d e  c o m m u n e s  d u  G r a n d  F i g e a c
M a i r i e  d e  L a t r o n q u i è r e
M a i r i e  d e  S t H i l a i r e
M a i r i e  d e  L a u r e s s e s
M a i r i e  d e  S t C i r g u e s
M a i r i e  d e  S a b a d e l L a t r o n q u i è r e
M a i r i e d e  L a b a s t i d e d u H t M o n t
C r é d i t Ag r i c o l e
8 à 8